Koučování

Nabízíme možnost koučování pro zájemce z oblasti byznysu i neziskového sektoru. Nejčastějšími klienty jsou manažeři (prakticky všech úrovní od liniového manažera po top manažera) a většinou seniorní specialisté. IPSAK nabízí také koučování týmu.

Cíl a obsah psychoanalytického koučování:

  1. Možnost probírat pracovní témata s externím specialistou, o kterých prakticky nelze hovořit s nikým jiným z firemního prostředí (buď problémem nechce kolegy zatěžovat, nebo se jich to přímo emočně dotýká). Externí kouč má nezávislou pozici a nadhled bez zkreslujícího hodnocení.
  2. Cílem je podle zadavatelů či koučovaných především zkvalitnit komunikaci, získat odolnost proti nadměrnému stresu, chránit se před syndromem vyhoření, nacházet efektivnější způsoby řízení a konečně i posilovat svou manažerskou roli v souladu s individuálními osobnostními charakteristikami.
  3. Není to metoda jednoduchá nebo emočně nenáročná – koučovaný se musí mnohdy konfrontovat se svými slabostmi, nedostatky a chybami, o kterých nelze jinde mluvit. Psychoanalytické koučování se zabývá také historií a vývojem problému tak, aby se zaměřilo na řešení příčin a ne pouze na odstranění důsledků, které mají tendenci se vracet a opakovat. Psychoanalytické koučování operuje ve třech časových dimenzích: aktuální téma (přítomnost), jeho vývoj (minulost) a plány, cíle, změny hodnot či vize (budoucnost).
  4. Psychoanalytické koučování je často zaměřeno na posilování pozitivních osobnostních vlastností, ale také na proces změny některých nežádoucích osobnostních charakteristik (oblast sebepojetí a narcismu, nevědomé motivace a obtěžujících charakterových rysů). Cílem je růst osobnosti a zaměření i na jiné oblasti pracovní a osobní kariéry.
  5. Nezbytnou podmínkou práce je vnitřní motivace koučovaného, jeho aktivita a chuť na sobě pracovat (koučování není ani za trest ani za odměnu, ale jde o nabídku určité možnosti podívat se na sebe ještě z jiných – sociálně-manažerských či psychologických - úhlů pohledu).
  6. Koučování je zaměřeno na konkrétní problémy a situace z každodenního pracovního prostředí a hledá souvislosti s osobnostními rysy a jednáním koučovaného.
  7. Proces koučování se podle potřeby zabývá především těmito oblastmi: koučování řídícího stylu, koučování komunikace a spolupráce v týmu, koučování osobnosti a sebereflexe, koučování zvládání stresu, zátěže a sebeorganizace (time-management), koučování zdravého životního stylu (WLB), koučování projektové práce, apod. dle zadání.
  8. Nezbytnou podmínkou koučování je závazek diskrétnosti obou stran, která se deklaruje vzájemnou důvěrou vyplývající na straně kouče z akademické přísahy. Kouč není povinen nikomu podávat jakýkoli report, ani případnému zadavateli!
  9. Obvyklá forma koučování jsou individuální konzultace 1,5 hodiny zhruba s frekvencí po 3 - 4 týdnech. V případě potřeby je možná dohoda jiného settingu. Během 8. setkání se uskuteční tzv. „milníkový rozhovor“, který ověří efektivitu učení a podle výsledku se účastníci dohodnou na pokračování nebo ukončení procesu koučování.

Konkrétní zadání koučování včetně časové dotace řeší individuálně kouč přímo se zadavatelem či koučovaným podle potřeb a možností vždy vzhledem k co nejvyšší míře efektivity procesu.

Cena za jedno sezení činí 5.000,- Kč bez DPH

Standardně se koučování koná na pracovišti koučovaného, který zajistí klidnou místnost a diskrétní prostředí, kde nebudou oba protagonisté nikým rušeni na dobu 90 minut. Výhodu je úspora času pro koučovaného manažera/specialistu. Někteří koučovaní ale chtějí, aby se konalo koučování v prostorách mimo firmu. Pak nabízí kouč klidnou a diskrétní pracovnu v centru Prahy.

Večerní semináře psychoanalytického koučování Pozvánka