Seznam literatury

* klíčová literatura je zvýrazněna

1. Základní publikace

Cipro, M.: Psychoanalytické koučování. Vliv nevědomé motivace na jednání koučovaného. Grada. Praha. 2015.

2. Doporučené publikace z oblasti PSYCHOANALÝZY:

Bion, W. R.: Learning from Experience. Jason Aronson, Inc. 1994.
Blanck, G., Blanck, R.: Ego-psychologie: Teorie a praxe. Psychoanalytické nakladatelství Jiří Kocourek. Praha. 1992.
Brunner, R.: Psychoanalysis and coaching. Journal of Managerial Psychology, Vol. 13, No. 7, pp. 515-517. 1998.
Černoušek, M.: Sigmund Freud: Dobyvatel nevědomí. Paseka. Praha. 1996.
Erikson, E. H.: Dětství a společnost. Nakl. Argo. 2002.
Faimberg, H.: Narcistický rodič a střet generací. Psychoanalytické nakl. Praha. 2001.
Fonagy, P., Target, M.: Psychoanalytické teorie. Portál. Praha. 2005.
Foucault, M.: Slová a veci. Pravda. Bratislava. 1987.
Freud, S.: Sebrané spisy Sigmunda Freuda. 17 knih vydaných na CD. Psychoanalytické nakladatelství Jiří Kocourek. 2015.
Horneyová, K.: Neuróza a lidský růst. Triton. Praha. 2000.
Hošková, M.: Neutralita, abstinence a terapeutická aliance. Přednáška pro ČPS (Českou psychoanalytickou společnost). 20. 1. 2011.
Jacobi, J.: Psychologie C. G. Junga. Psychoanalytické nakladatelství Jiří Kocourek. Praha. 1992.
Kernberg, O.: Normální a patologická láska. Portál. Praha. 1999.
Kinston, W., Cohen, J.: Primal repression and other states of mind. Scand. Psychoanal. Rev.11., 1988.
Kinston, W., Cohen, J.: Primal repression and other states of mind. Scand. Psychoanal. Rev.11., 1988.
Klein, M.: Závist a vděčnost. Triton. 2005.
Kocourek, J.: Horizonty psychoanalýzy. Psychoanalytické nakladatelství. Praha. 1992.
Kohut, H.: The analysis of self. New York, International Univ. Press. 1971
Kohut, H.: Obnova Self. Psychoanalytické nakladatelství, Praha, 1991.
Mahler, M. S., Pine, F., Bergmanová, A.: Psychologický zrod dítěte. Triton. Praha. 2006.
Malcolm, J.:Psychoanalysis: the Impossible Profession. Knopf. New York. 1981.
McWilliamsová, N.: Psychoanalytic Diagnosis. Guilford Press. 2011.
Mentzos, S.: Přehled psychodynamiky. Portál. Praha. 2012.
Mikota, V.: O ovlivňování duševních chorob. Psychoanalytické nakl. Praha. 1995.
Mitchell, S. A., Blacková, M. J.: Freud a po Freudovi. Triton. Praha 1999.
Mitchell, S. A., Aron, L.: Vztahová psychoanalýza. Triton. Praha. 2004.
Poněšický, J.: Úvod do moderní psychoanalýzy. Triton. Praha. 2003.
Rycroft, C.: Kritický slovník psychoanalýzy. Psychoanalytické nakladatelství. Praha. 1993.
Sandler, J., Dare, C., Holder, A.: Pacient a analytik. Psychoanalytické nakladatelství. Praha. 1994.
Sandler, J., Dare, C., Holder, A.: Pacient a analytik. Psychoanalytické nakladatelství. Praha. 1994. Sayersová, J.: Matky psychoanalýzy. Triton. Praha. 1999.
Schafer, R.: A new language for psychoanalysis. Yale Univerzity Press. New Haven. 1976.
Thomä, H., Kächele, H.: Psychoanalytická praxe: 1. teorie. MACH. Hradec Králové. 1993.
Thomä, H., Kächele, H.: Psychoanalytická praxe: 2. praxe. Pallata. 1996.
Titl, S.: Psychoanalytická párová terapie. Portál. Praha. 2014
Winnicott, D. W.: Lidská přirozenost. Psychoanalytické nakladatelství, Jiří Kocourek, Praha, 1998.

3. Doporučené publikace z oblasti KOUČOVÁNÍ a MANAGEMENTU:

Allenbaugh, G. E.: Performance Coaching: Creating Giants of Others. Allenbaugh Associates Inc. 2009.
Austin, J.,Williams, V.,Klaver, N., Cherbuliez, A.: What is Coaching? Branding and Marketing Subcommittee. US, 2005.
Bartoníčková, M.: Kariérový koučink. Alfa Publishing. Praha. 2007.
Bedrnová, E., Nový, I.: Moc, vliv, autorita. Management Press. Praha. 2001.
Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení. Management Press. Praha. 2004.
Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I.: Manažerská psychologie a sociologie. Management Press. Praha. 2012.
Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management. Computer Press. Brno. 2006.
Cipro, M.: Delegování jako způsob manažerského myšlení. Grada Publishing. Praha. 2009.
Cipro, M.: Koučování jako moderní manažerská koncepce rozvoje lidí. Disertační práce. Obor: Ekonomika a management. Podniková ekonomika a management. Vysoká škola ekonomická. Praha. 2009.
Covey, S. R.: Sedm návyků vůdčích osobností. Pragma. Praha. 1994.
Daňková, M.: Koučování. Kdy, jak a proč. Grada. Praha. 2008.
Fischer-Epe, M.: Koučování. Zásady a techniky profesního doprovázení. Portál. Praha. 2006.
Fleming, I., Taylor, A. J. D.: Koučink. Portál. Praha. 2005.
Gould, L. a kol.: The Systems Psychodynamics of Organizations: Integrating the Group Relations Approach, Psychoanalytic, and Open Systems Perspective. Karnac Books, 2006.
Grant, A. M.: A personal perspective on professional coaching and the development of coaching psychology. International Coaching Psychology Review, Vol. 1., No. 1. The British Psychology Society. 2006.
Hadson, F. M.: The handbook of coaching. San Francisco. Jossey-Bass. 1999.
Koontz, H., Weihrich, H.: Management. Victoria Publishing. Praha. 1993.
Laungani, P.: Danger! Psychotherapists at work. Counselling Psychology Quarterly. Vol. 12., No. 2., 117-131. 1999.
Logan, D., King, J.: The Coaching Revolution. Adams Media Corporation. 2004.
Lowman, L. R.: The California School of Organizational Studies. Handbook of Organizational Consulting Psychology: A Comprehensive Guide to Theory, Skills, and Techniques. San Francisco, Jossey-Bass. 2002.
Pavlica, K., Jarošová, E., Kaiser, R. B.: Versatilní vedení: Dynamická rovnováha manažerských dovedností. Management Press. Praha. 2010.
Rosinski, P.: Koučování v multikulturním prostředí. Management Press. Praha. 2009.
Stacke, E.: Koučování pro manažery a firemní týmy. Grada Publishing. Praha. 2005.
Šuleř, O.: Zvládáte své manažerské role?
Veber, J. a kol.: Management: základy, prosperita, globalizace. Management Press. Praha. 2006.
Vodáček, L., Vodáčková, O.: Management: teorie a praxe v informační společnosti. Management Press. Praha. 2001.
Whitmore, J.: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Management Press. Praha. 2004.

4. Další doporučená specifická související literatura:

Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J.: Psychosomatická medicína. Grada, Avicenum, Praha, 1993.
Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J.: Psychiatrie. TIGIS, Praha, 2002.
Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Portál. Praha. 2000.
Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Portál. Praha. 1998.
Lukeš, M., Nový, I.: Psychologie podnikání. Osobnost podnikatele a rozvoj podnikatelských dovedností. Management Press. Praha. 2005.
Petříček, M.: Úvod do současné filosofie. Herrmann a synové. Praha. 1997.
Praško, J. a kol.: Poruchy osobnosti. Portál, Praha, 2003.
Smolík, P.: Duševní a behaviorální poruchy. Průvodce klasifikací. Nástin nosologie. Diagnostika. Maxdorf, Praha, 1996.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Portál. Praha. 2000.
Watzlawick, P., Bavelas, J. B., Jackson, D. D.: Pragmatika lidské komunikace. Konfrontace. 1999.
Yalom, I. D.: Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Konfrontace. Hradec Králové. 1999.
Zvěřina, J.: Lékařská sexuologie. Nakladatelství H&H, Jinočany, 1992.
Zvolský, P. a kol.: Obecná psychiatrie. Nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha, 1998.
Zvolský, P. a kol.: Speciální psychiatrie. Nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha, 1998.
Večerní semináře psychoanalytického koučování Pozvánka