Výcvik

Cílem výcviku je připravit pro praxi skutečně erudované kouče, kteří prošli náročným systémem vzdělávání, praxe a jsou osobnostně zralí natolik, aby byli přínosem pro koučované manažery/specialisty. Jsme rozhodně proti rychlokursům koučování, samozvaným koučům bez patřičného vzdělání a zkušenosti, nekoncepčním přístupům nezakotveným v jasném paradigmatu a teorii. Profesionální psychoanalytický kouč nesmí být mladší 40 let. Je to určitá garance dostatečné zralosti, aby byl kouč dobrým partnerem pro koučované manažery a specialisty.

Pro koho je výcvik určen

  • manažeři, kteří chtějí pracovat jako externí koučové
  • manažeři, kteří chtějí využívat poznatky psychoanalytického koučování ve své řídící praxi
  • psychologové, kteří se orientují na psychologii práce a chtějí pracovat jako externí psychoanalytičtí koučové
  • psychologové, kteří se chtějí rekvalifikovat na psychoanalytické kouče
  • humanitně orientovaní specialisté (psychoterapeuti, personalisté, sociologové, pedagogové, ekonomové, a další), kteří si chtějí rozšířit vzdělání v psychoanalýze a koučování, aby mohli pracovat jako psychoanalytičtí koučové

Výcvik tedy nutně potřebuje každý psychoanalytický kouč, který chce ve své práci využívat psychoanalytického myšlení. Psychoanalytický přístup ke koučování není vhodný pro každého, zvláště ne pro ty, kdo věří na rychlá řešení a „instantní“ vztahy. Předpokladem pro dobrého psychoanalytického kouče jsou tyto vlastnosti: empatie a intuice, živý zájem o lidi, o jejich emoce, fantazie a myšlení, zkoumavá mysl, touha poznávat příčiny a původ věcí. Můžeme k tomu jen dodat, že také víra v nevědomí je nutným předpokladem pro psychoanalytickou práci.

 
 

Jak probíhá komplexní výcvik v psychoanalytickém koučování:

Obnáší čtyři fáze vzdělávání:

1. fáze: Sebezkušenostní skupinový výcvik v psychoanalytické psychoterapii v rozsahu 500 hodin, který kandidát musí absolvovat v jednom z akreditovaných výcvikových institutů zaměřených na psychoanalytickou psychoterapii (aktuálně existují tři v Praze a jeden v Brně). Cílem sebezkušenostního výcviku je zakusit doslova na vlastní kůži, co to znamená být v roli klienta a muset mluvit o nepříjemných záležitostech ze svého pracovního i osobního života. Smyslem je hlubší sebepoznání motivací především v nevědomých oblastech, které by pak mohly být překážkou v profesním uplatnění kouče. Současně tím, že se jedná o skupinový výcvik, si může kandidát vyzkoušet psychoanalytické intervence a jiné metody v přímé komunikaci s kolegy z výcvikové skupiny, od nichž také dostává přímou a velmi otevřenou zpětnou vazbu. V této fázi může kandidát „učinit vše nevědomé vědomým“ a konfrontovat své vlastní obrany, odpory a přenosy v cvičné, tedy relativně bezpečné situaci. Čím otevřenější je kandidát, tím větší profit z výcvikové skupiny získá. Proto celý proces sebezkušenostní části výcviku může trvat až pět let. Ve výcvikové skupině se kandidát většinou potkává s odborníky z různých oblastí práce s lidmi – bývají mezi nimi psychologové, psychiatři, pedagogové, sociální pracovníci, personalisté, manažeři aj. Výměna zkušeností pracovních i osobních je velmi obohacujícím procesem pro všechny členy výcvikové (nejlépe uzavřené, tj. takové, která má stejné složení po celou dobu pěti let) skupiny.

Cena: 110 000,- Kč + DPH (1 hod. = 220,- Kč)

2. fáze: Studium teorie psychoanalýzy v rozsahu 200 hodin. Zde kandidát absolvuje teoretickou průpravu ze základů psychoanalýzy, seznámí se s moderními teoretickými směry vycházejícími z psychoanalýzy, nastuduje metody a techniky, pozná praktické aplikace teorií do praxe na rozboru případů, seznámí se s psychoanalytickým pojetím psychopatologie a na závěr studia složí písemnou zkoušku.

Cena: 40 000,- Kč + DPH (1 hod. = 200,- Kč)

3. fáze: Studium teorie managementu a koučování v rozsahu 100 hodin. Tato fáze studia se zaměřuje na sféru byznysu, zahrnuje poznatky z oblasti psychologie práce a manažerské psychologie. Kandidát nastuduje současné teorie managementu, pozná principy koučování, které bude využívat v nácviku koučovacích rozhovorů s videoanalýzou a přímou zpětnou vazbou při přehrávání rolových situací a modelových případů z oblasti koučování.

Cena: 20 000,- Kč + DPH (1 hod. = 200,- Kč)

4. fáze: Supervize minimálně pěti koučovaných klientů v rozsahu 100 hodin. Polovinu hodin absolvuje kandidát individuálně jen se svým supervizorem a druhou polovinu ve skupinové supervizi, kde dostává i feedback od kolegů supervidovaných koučů za přítomnosti korigujícího supervizora. Kandidát po absolvování předchozích fází (případně pokud již dokončuje všechny předchozí fáze) tedy nastoupí do supervize minimálně u dvou supervizorů, kteří ale nesmí být současně jeho skupinovým výcvikovým lektorem. Se svými supervizory pak kandidát rozebírá jednotlivé koučovací hodiny, které již reálně praktikuje se svými klienty tak, aby dobře porozuměl úskalí psychoanalytického koučování především při analýze vlastního protipřenosu. Supervizor má nezaujatý nadhled a může kandidátovi poskytnout zpětnou vazbu a podporu v jeho práci zvláště tam, kde se mohou projevovat nevědomé mechanismy, jež by proces koučování blokovaly. Supervize se odehrává vždy v bezpečném povzbuzujícím prostředí, kde i kritika je sdělována přijatelným způsobem tak, aby ji kandidát slyšel a dobře jí porozuměl. Je to celoživotní nástroj sebereflexe, bez něhož se zodpovědný kouč neobejde, pokud nechce riskovat vlastní profesní vyhoření nebo „rutinizaci“ své práce.

Cena celého čtyřfázového studia: 270 000,- Kč + DPH (celkem 900 hod. = v průměru 300,- Kč/hod.)

Večerní semináře psychoanalytického koučování Pozvánka